[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN KHE CHÌ VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0013 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN TẬP LĂNG 1 VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0035 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN GIÀNG A VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0029 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN TẬP LĂNG 2 VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0031 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN KHE THO VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0014 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN KANG KỶ VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0036 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN PANG CÁNG VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0034 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN 5 VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0023 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN NGÕA (NHÓM 2) VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0012 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN NGÕA (NHÓM 1) VietG.A.P VietGAP-TT-13-02-15-0011 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN DÙ 2 (NHÓM 2) VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0010 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN DÙ 2 (NHÓM 1) VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0009 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN DÙ 1 (NHÓM 2) VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0008 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN DÙ 1 (NHÓM 1) VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0007 Thu hồi
Công ty CP Dinh dưỡng Quốc tế Tân Phú Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo nái nuôi con

VICB 1930.10-9 Thu hồi
Công ty CP Dinh dưỡng Quốc tế Tân Phú Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho gà lông màu (Từ 1-4 tuần tuổi)

VICB 1930.10-10 Thu hồi
Công ty CP Dinh dưỡng Quốc tế Tân Phú Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho gà lông màu (Từ 5-8 tuần tuổi)

VICB 1930.10-11 Thu hồi
Công ty CP Dinh dưỡng Quốc tế Tân Phú Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho gà lông màu (Trên 8 tuần tuổi)

VICB 1930.10-12 Thu hồi
Công ty CP Dinh dưỡng Quốc tế Tân Phú Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho gà trắng (Từ 01-14 ngày tuổi)

VICB 1930.10-13 Thu hồi
Công ty CP Dinh dưỡng Quốc tế Tân Phú Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho gà trắng (Từ 15-28 ngày tuổi)

VICB 1930.10-14 Thu hồi

Trang