[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho vịt, ngan thịt từ 29 ngày- xuất bán

VICB 0522.10-24 Thu hồi
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn nái nuôi con

VICB 0522.10-9 Thu hồi
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn nái có chửaThức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn thịt từ 35 kg đến xuất chuồng

VICB 0522.10-10 Thu hồi
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn thịt từ 35 kg đến xuất chuồng

VICB 0522.10-11 Thu hồi
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà thịt từ 01-28 ngày

VICB 0522.10-12 Thu hồi
CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật EXIN 4,5 SC (EXIN R)

VICB 2136.10-1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật EXIN 4,5 SC (PHYTOXIN VS)

VICB 2136.10-2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sản Phẩm

Thuốc bảo vệ thực vật EXIN 2,0 SC

VICB 2136.10-3 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi, điêu hồng,. giai đoạn 5-10gr/con

VICB 0549.7-10 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi, điêu hồng,. giai đoạn 20 - 200gr

VICB 0549.7-1 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi, điêu hồng,. giai đoạn 20-200gr

VICB 0549.7-2 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi, điêu hồng,. giai đoạn 200-500gr

VICB 0549.7-3 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi, điêu hồng,. giai đoạn > 500 gr/con

VICB 0549.7-4 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi, điêu hồng,...giai đoạn 10-150gr/con

VICB 0549.7-5 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi, điêu hồng,. giai đoạn 20-200gr/con

VICB 0549.7-6 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi, điêu hồng,. giai đoạn 200 - 500 gr/con

VICB 0549.7-7 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi, điêu hồng,. giai đoạn 300 - 500 gr/con

VICB 0549.7-8 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá Rô phi, điêu hồng,. giai đoạn > 500 gr/con

VICB 0549.7-9 Thu hồi
NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI KINH BẮC - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt, ngan thịt từ 48 ngày tuổi-xuất bán

VICB 0524.10-256 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ VIỆT PICNIC VietG.A.P

Giá
đỗ

VietGAP-TT-13-02-79-0001 Thu hồi

Trang