[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 – 28 ngày

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt từ 22 – xuất bán

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo nái nuôi con (Dùng cho heo nái trại từ 2 tuần trước khi sinh đến cai sữa)/

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 29 ngày - xuất bán/

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Hỗn hợp ngũ cốc dùng trong chăn nuôi (Dùng cho heo từ 45 kg– xuất chuồng)/

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo từ 30 kg - xuất chuồng

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 ngày-xuất bán

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo từ tập ăn – xuất chuồng

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo lai giai đoạn 15 – 60kg

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ giai đoạn hậu bị (Giai đoạn từ 9 đến 18 tuần tuổi)/

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo từ tập ăn – 25 kg/

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo từ tập ăn đến xuất chuồng

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ trứng (Dùng cho gà từ 19 tuần tuổi đến loại)/

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo từ tập ăn – 15 kg

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ siêu trứng(Giai đoạn từ 19 tuần tuổi đến loại

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con từ 5 ngày – 7 kg

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt dùng cho gà gột siêu thịt (Giai đoạn từ 1 - 28 ngày

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo từ 15 kg – 30 kg

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 1 ngày – xuất bán

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo từ 30kg - xuất chuồng

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ

Trang