[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cút đẻ 5 tuần tuổi - loại

VICB 0721-23-C3-T Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cút đẻ 5 – 60 tuần tuổi

VICB 0721-23-C3-T Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp vịt, ngan siêu thịt 22 - 42 ngày tuổi

VICB 0721-23-C3-T Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp heo thịt siêu nạc 30 - 60 kg

VICB 0721-23-C3-T Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp heo thịt siêu nạc 15 - 30 kg

VICB 0721-23-C3-T Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc heo cai sữa đến xuất chuồng

VICB 0721-23-C3-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VIỆT HƯNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt (nuôi bán công nghiệp từ 01-28 ngày tuổi)

VICB 3009-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VIỆT HƯNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp (cho gà thịt từ 01-14 ngày tuổi)

VICB 3009-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VIỆT HƯNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp (cho gà thịt từ 15-28 ngày tuổi)

VICB 3009-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VIỆT HƯNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp (cho gà thịt từ 29-42 ngày tuổi)

VICB 3009-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VIỆT HƯNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp (cho vịt, ngan con từ 01-21 ngày tuổi)

VICB 3009-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VIỆT HƯNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt ( từ 15 kg đến 30 kg)

VICB 3009-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VIỆT HƯNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc (từ 10 kg đến 30 kg)

VICB 3009-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VIỆT HƯNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc (từ 20 kg đến 50 kg)

VICB 3009-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VIỆT HƯNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc (từ 15 kg đến 30 kg)

VICB 3009-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VIỆT HƯNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo con tập ăn (từ 07 ngày tuổi đến 15 kg)

VICB 3009-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dung cho vịt, ngan trên 35 ngày tuổi/ Completed feed for ducks over 35 days old

VICB 0596-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINA Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt đẻ trứng thương phẩm/ Completed feed for egg-laying ducks

VICB 0596-23-C3 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp gà đẻ thương phẩm 40 tuần tuổi trở lên

VICB 1627-23-C2-T Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp heo thịt siêu nạc 20 - 40 kg

VICB 1627-23-C2-T Thu hồi

Trang