[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo con (từ 7 ngày đến 7 kg)

VICB 2546-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo con (từ tập ăn đến 15 kg)

VICB 2546-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp heo siêu nạc (từ 10 kg đến 30 kg)

VICB 2546-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp heo thịt (từ 15 kg đến 45 kg)

VICB 2546-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp heo thịt (từ 30 kg đến xuất chuồng)

VICB 2546-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

VICB 2546-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

VICB 2546-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

VICB 2546-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ

VICB 2546-2303-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ chạy đồng

VICB 2546-2303-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt con (từ 1 ngày đến 21 ngày tuổi)

VICB 2546-2303-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà con (từ 1 ngày đến 12 ngày tuổi)

VICB 2546-2302-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà con (từ 1 ngày đến 27 ngày tuổi)

VICB 2546-2302-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà (từ 28 ngày đến xuất bán)

VICB 2546-2302-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà (từ 1 ngày đến xuất bán)

VICB 2546-2302-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN GRENACO Sản Phẩm

Thức ăn tinh hỗn hợp cho bò vỗ béo

VICB 2546-2305-C1 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Tín Nghĩa Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo siêu nạc (từ 40kg đến xuất chuồng)

VICB 2513-2304-C1 Đình chỉ
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Tín Nghĩa Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cao cấp cho heo trại (từ 15kg đến 30kg)

VICB 2513-2304-C1 Đình chỉ
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Tín Nghĩa Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái nuôi con

VICB 2513-2304-C1 Đình chỉ
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Tín Nghĩa Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà mầu (từ 1 ngày đến 28 ngày tuổi)

VICB 2513-2302-C1 Đình chỉ

Trang