[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ trên 21 tuần tuổi/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai, nuôi con/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt giống siêu thịt vỗ béo trên 42 ngày tuổi

VICB 2822-23-C1-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho bê/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt con từ 1 đến 21 ngày tuổi/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt thịt trên 21 ngày tuổi/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ trứng giống cao cấp trên 18 tuần tuổi

VICB 2822-23-C1-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt vỗ béo trên 42 ngày tuổi/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo con từ 7 kg đến 20 kg

VICB 2822-23-C1-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 15 kg đến 30 kg/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ri đẻ trứng (từ 16 tuần tuổi trở lên)/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 30 kg đến dưới 60 kg/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà đẻ trên 18 tuần tuổi/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dạng viên cho heo thịt từ 15 kg đến 25 kg

VICB 2822-23-C1-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà con giống đẻ trứng từ 0 đến 6 tuần tuổi/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dạng viên cho heo thịt từ 15 kg đến 25 kg

VICB 2822-23-C1-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị từ 6 đến 18 tuần tuổi/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con từ 12 kg - 25 kg

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN USFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20 đến 70 kg

VICB 2800-23-C1-A2 Thu hồi
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ KIỂM NGHIỆM BÌNH ĐỊNH ISO 9001:2015

Thí nghiệm vật liệu xây dựng, cơ lý đất và thí nghiệm hiện trường

VICB 1448.1-C3 Đình chỉ

Trang