[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 16 - 35 kg

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 20 - 60 kg

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn trại từ 15 - 30 kg

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn trại từ 30 kg - xuất chuồng

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn nái chửa

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn nái nuôi con

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho lợn siêu nạc từ tập ăn - xuất bán

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 - 28 ngày tuổi

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 29 ngày tuổi - xuất bán

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 ngày tuổi - xuất bán

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho gà siêu thịt từ 01 ngày tuổi - xuất bán

VICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI Sản Phẩm

Hỗn hợp cho vịt, ngan từ 1 - 28 ngày tuổi

vVICB 2547-23-C1-T1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo con từ 7 kg đến 20 kg

VICB 2822-23-C1-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 15 kg đến 30 kg/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ri đẻ trứng (từ 16 tuần tuổi trở lên)/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 30 kg đến dưới 60 kg/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà đẻ trên 18 tuần tuổi/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dạng viên cho heo thịt từ 15 kg đến 25 kg

VICB 2822-23-C1-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà con giống đẻ trứng từ 0 đến 6 tuần tuổi/

VICB 2822-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dạng viên cho heo thịt từ 15 kg đến 25 kg

VICB 2822-23-C1-T Thu hồi

Trang