[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cao cấp cho Heo thịt siêu nạc từ 20 – 40 kg

VICB 2293.10-03 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Heo thịt siêu nạc từ 40kg – 70kg

VICB 2293.10-04 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cao cấp cho Heo thịt siêu nạc từ 40kg – 70kg

VICB 2293.10-05 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Heo Nái mang thai

VICB 2293.10-06 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT (VIETFARM) VietG.A.P

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIETGAP)

VietGAP-CN-12-01-70-0010 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT (VIETFARM) VietG.A.P

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIETGAP)

VietGAP-CN-12-01-70-0011 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT (VIETFARM) VietG.A.P

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIETGAP)

VietGAP-CN-12-01-70-0012 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT (VIETFARM) VietG.A.P

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIETGAP)

VietGAP-CN-12-01-70-0013 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT (VIETFARM) VietG.A.P

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIETGAP)

VietGAP-CN-12-01-70-0014 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT (VIETFARM) VietG.A.P

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIETGAP)

VietGAP-CN-12-01-70-0015 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT (VIETFARM) VietG.A.P

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIETGAP)

VietGAP-CN-12-01-70-0007 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT (VIETFARM) VietG.A.P

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIETGAP)

VietGAP-CN-12-01-70-0006 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TM-SX TRẠI VIỆT (VIETFARM) VietG.A.P

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn tại Việt Nam (VIETGAP)

VietGAP-CN-12-01-70-0008 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà trắng từ 1-28 ngày

VICB 0549-2302-C2-A2 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thả vườn từ 1 ngày – xuất chuồng

VICB 0549-2302-C2-A2 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho vịt đẻ chạy đồng

VICB 0549-2303-C2-A2 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo nái mang thai

VICB 0549-2304-C2-A2 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo siêu nạc từ 15 kg – 45 kg

VICB 0549-2304-C2-A2 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo siêu nạc từ 25 kg – Xuất

VICB 0549-2304-C2-A2 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo thịt từ 30kg – xuất

VICB 0549-2304-C2-A2 Thu hồi

Trang