[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn nái nuôi con

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà lông màu từ 1 đến 28 ngày tuổi

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt thịt Grimaud từ 29 ngày tuổi đến xuất chuồng

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn siêu đậm đặc dạng bột cho lợn thịt từ sau cai sữa đến xuất chuồng

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà lông màu từ 29 đến 56 ngày tuổi

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt dạng viên cho lợn con từ tập ăn đến 20 kg

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao đạm dạng bột cho lợn thịt từ 15 kg – xuất chuồng

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà lông màu vỗ béo từ 57 ngày đến xuất chuồng

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt từ 20 kg đến 40 kg

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo thịt từ 15 kg đến xuất chuồng

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà lông màu từ 29 ngày tuổi đến xuất chuồng

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt từ 40 kg đến 60 kg

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc dạng bột cho heo nái nuôi con

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
Trần Văn Dục VietG.A.P

Cá Chạch bùn / Misgurnus anguillicaudatus

VietGAP-TS-13-08-91-0006 Đình chỉ
Lê Văn Dũng VietG.A.P

Cá Chạch bùn / Misgurnus anguillicaudatus

VietGAP-TS-13-08-91-0004 Đình chỉ
Đinh Huy Hoàng VietG.A.P

Cá Chạch bùn

VietGAP-TS-13-08-91-0003 Đình chỉ
Hà Văn Bòn Ba VietG.A.P

Cá Chạch bùn / Misgurnus anguillicaudatus

VietGAP-TS-13-08-91-0002 Đình chỉ
Ngô Thanh Nam VietG.A.P

Cá Chạch bùn

VietGAP-TS-13-08-91-0001 Đình chỉ
Trần Văn Khanh VietG.A.P

Cá Chạch bùn

VietGAP-TS-13-08-91-0005 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIỆT MỸ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 15 - 28 ngày tuổi

VICB 2677-23-C1-T1-A1 Thu hồi

Trang