[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÙNG VƯƠNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc (từ 30 – XC)

VICB 2601-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÙNG VƯƠNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái chửa cao sản

VICB 2601-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÙNG VƯƠNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái đẻ cao sản

VICB 2601-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÙNG VƯƠNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp chuyên dùng cho gà công nghiệp (từ 01 – 14 ngày tuổi)

VICB 2601-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÙNG VƯƠNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp chuyên dùng cho gà công nghiệp (từ 15 – 29 ngày tuổi)

VICB 2601-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÙNG VƯƠNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp chuyên dùng vỗ béo cho gà công nghiệp (từ 43 ngày tuổi – xuất bán)

VICB 2601-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÙNG VƯƠNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt (từ 01 – 21 ngày tuổi)

VICB 2601-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÙNG VƯƠNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan siêu thịt 22 ngày tuổi – xuất bán)

VICB 2601-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÙNG VƯƠNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo con (từ tập ăn – 15 kg)

VICB 2601-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÙNG VƯƠNG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc (Từ 12 – 25 kg)

VICB 2601-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DANICH AGRI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà con từ 01-28 ngày tuổi

VICB 2500-2302-T1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ
(Giai đoạn từ 4 tuần đến 18 tuần tuổi )/

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc giai đoạn từ 12 kg-30 kg

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 1 -14 ngày

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ giai đoạn hậu bị - đẻ bói (Giai đoạn từ 8 tuần- 18 tuần tuổi)/

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo siêu nạc giai đoạn từ 12 kg-30 kg

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 15 - 28 ngày

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng (Giai đoạn từ 19 tuần tuổi đến loại)/

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo siêu nạc từ 10 – 30kg (FCR: 1.4)/

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT ÚC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 29-42 ngày

VICB 2675-23-C1 Đình chỉ

Trang