[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH Dinh dưỡng động vật EH Hải phòng Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho lợn nái

VICB 0522-23-C2-E1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho gà thịt

VICB 1934-23-C1-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng

VICB 1934-23-C1-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cao cấp dùng cho lợn từ 5kg đến xuất chuồng

VICB 1934-23-C1-A2 Thu hồi
CÔNG TY CP THÁI VIỆT SWINE LINE VietG.A.P

Lơn thịt và lợn hậu bị

VietGAP-CN-12-01-49-0001 Thu hồi
Công ty TNHH Thương mại VIC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo tập ăn từ 7 ngày tuổi - 5 kg

VICB 0549-2304-C2-A3 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh sữa tạo hình cho lợn con từ 46 ngày tuổi đến 66 ngày tuổi

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

TCCS 07:2016/ANS

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn siêu nạc từ 40kg đến xuất chuồng

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái hậu bị (từ 75 kg đến phối giống)

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái chửa

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn nái nuôi con (từ mang thai 85 ngày đến cai sữa lợn con)

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn đực giống

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh sữa nhân tạo cho lợn con từ tập ăn đến 12 kg

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh sữa nhân tạo cho lợn con từ tập ăn đến 12 kg

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh sữa tạo hình cho lợn con sau cai sữa đến 30 kg

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh sữa tạo hình cho lợn con sau cai sữa đến 30 kg

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn siêu nạc từ 25 kg đến 50 kg

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn siêu nạc từ 50 kg đến xuất bán

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANYOU VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn sạch, siêu nạc trước khi xuất chuồng 1 tháng

VICB 2527-2304-C1 Thu hồi

Trang