[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta và gà lông màu trên 21 ngày tuổi

VICB 2639-23-C1-A1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC HẠNH MARPHAVET Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 15 kg đến 30 kg

VICB 2339-23-C1-A2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC HẠNH MARPHAVET Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 30 kg đến 60 kg

VICB 2339-23-C1-A2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC HẠNH MARPHAVET Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 30 kg đến xuất chuồng

VICB 2339-23-C1-A2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC HẠNH MARPHAVET Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 60 kg đến xuất chuồng

VICB 2339-23-C1-A2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC HẠNH MARPHAVET Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 30 kg đến xuất chuồng

VICB 2339-23-C1-A2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 15 kg đến 30 kg

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 30 kg đến 60 kg

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 30 kg đến xuất chuồng

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 60 kg đến xuất chuồng

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 15 kg đến 30 kg

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI OHSAS 18001:2007

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 30 kg đến 60 kg

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 30 kg đến xuất chuồng

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 60 kg đến xuất chuồng

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
TRANG TRẠI CHĂN NUÔI NGUYỄN ĐỨC LÝ VietG.A.P

Lợn thịt

VietGAP-CN-12-01-72-0013 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH INNOVATION THAI FEED Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 2520.10-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH INNOVATION THAI FEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc dành cho gà thịt

VICB 2520-23-C1-A2 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH INNOVATION THAI FEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc dành cho gà thịt

VICB 2520-23-C1-A2 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH INNOVATION THAI FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho heo nái mang thai

VICB 2520-23-C1-A2 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH INNOVATION THAI FEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc dành cho heo thịt từ 8 kg xuất chuồng

VICB 2520-23-C1-A2 Đình chỉ

Trang