[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cao cấp cho Heo Nái nuôi con

VICB 2293.10-07 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Gà lông màu nuôi công nghiệp từ 1 – 21 ngày tuổi

VICB 2293.10-08 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Gà lông màu nuôi công nghiệp từ 22 – 42 ngày tuổi

VICB 2293.10-09 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Gà lông màu nuôi công nghiệp 43 ngày tuổi – chờ xuất

VICB 2293.10-10 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Gà đẻ thương phẩm

VICB 2293.10-11 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Vịt con từ 1 – 21 ngày tuổi

VICB 2293.10-12 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Vịt thịt từ 22 ngày tuổi – vỗ béo

VICB 2293.10-13 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Vịt đẻ siêu trứng

VICB 2293.10-14 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 09 -20 kg

VICB 2293.10-15 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 09 -20 kg

VICB 2293.10-15 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cao cấp cho Heo con siêu nạc từ 09-20kg

VICB 2293.10-01 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho Heo thịt siêu nạc từ 20 – 40 kg

VICB 2293.10-02 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cao cấp cho Heo thịt siêu nạc từ 20 – 40 kg

VICB 2293.10-03 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Heo thịt siêu nạc từ 40kg – 70kg

VICB 2293.10-04 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cao cấp cho Heo thịt siêu nạc từ 40kg – 70kg

VICB 2293.10-05 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Heo Nái mang thai

VICB 2293.10-06 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cao cấp cho Heo Nái nuôi con

VICB 2293.10-07 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Gà lông màu nuôi công nghiệp từ 1 – 21 ngày tuổi

VICB 2293.10-08 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Gà lông màu nuôi công nghiệp từ 22 – 42 ngày tuổi

VICB 2293.10-09 Thu hồi
CÔNG TY CP ONEFEED VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn Hỗn hợp cho Gà lông màu nuôi công nghiệp 43 ngày tuổi – chờ xuất

VICB 2293.10-10 Thu hồi

Trang