[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Đậm đặc cho gà từ 01 ngày tuổi - xuất chuồng

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn áp siêu từ 20 kg đến 50 kg

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Đậm đặc cao đạm cho lợn thịt từ tập ăn - xuất chuồng

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty TNHH AU TIME Việt Nam Sản Phẩm

Đậm đặc cho lợn nái chửa và nái nuôi con

VICB 2340-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Đậm đặc cho lợn nái chửa và nuôi con

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 22 ngày tuổi đến 42 ngày tuổi

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Đậm đặc cho gà từ 01 ngày tuổi - xuất chuồng

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho ngan, vịt siêu thịt từ 21 ngày tuổi đến XB

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc từ 15 kg – 45 kg

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi
Công ty Cổ phần AD Green Sản Phẩm

Đậm đặc cao đạm cho lợn từ tập ăn - xuất chuồng

VICB 2341-23-C1-E1 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 15 - 28 ngày tuổi

VICB 2335.10-9 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 29 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-10 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cao cấp cho gà đẻ siêu trứng

VICB 2335.10-11 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 - 28 ngày tuổi

VICB 2335.10-12 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 29 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-13 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-14 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 1 - 21 ngày tuổi

VICB 2335.10-15 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-16 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp vỗ béo cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày tuổi - Xuất bán

VICB 2335.10-17 Thu hồi
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨNH AN Sản Phẩm

Hỗn hợp đặc biệt cho ngan, vịt đẻ siêu trứng

VICB 2335.10-18 Thu hồi

Trang