[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CP LỆ NINH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ 20 kg đến 60 kg

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ 20 kg đến 60 kg Đình chỉ
CÔNG TY CP LỆ NINH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ 60 kg đến xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ 60 kg đến xuất chuồng Đình chỉ
CÔNG TY CP LỆ NINH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái mang thai

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái mang thai Đình chỉ
CÔNG TY CP LỆ NINH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con Đình chỉ
CÔNG TYTNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên gà thịt lông màu từ 42 ngày đến xuất chuồng/ Mixed feeds pellets for broiler feather color over 42 days old

VCB 0560.10.6 Thu hồi
CÔNG TYTNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH THUẬN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị từ 08 tuần đến 12 tuần tuổi/ Mixed feeds piece for reserve chickens from 08 to 12 weeks old

VCB 0560.10.8 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Thức ăn sữa công thức hoàn chỉnh dành cho heo con từ 1 ngày tuổi

VICB 2822-23-C1-A2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TONGWEI HÒA BÌNH Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho lợn siêu nạc từ 30 kg - 60 kg

VICB 2471-23-C1-A3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt con từ 1 ngày – 21 ngày tuổi

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt đẻ trứng trên 18 tuần tuổi

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt thịt từ 22 ngày – xuất chuồng

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo con từ tập ăn – 30 ngày tuổi

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo con từ 7 kg – 15 kg

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt từ 15 kg – 25 kg

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt từ 25 kg – 60 kg

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo thịt từ 60 kg – xuất chuồng

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo nái mang thai

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho heo nái nuôi con

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà con từ 1 ngày – 21 ngày tuổi

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà thịt từ 22 ngày – 60 ngày tuổi

VICB 2478.10-23-C1 Đình chỉ

Trang