[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo thịt siêu nạc từ 12 kg đến 25 kg

VICB 0721.10-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà hậu bị từ 9 – 18 tuần tuổi

VICB 0721.10-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn đặc biệt dành cho gà con từ 1 – 10 ngày tuổi/

VICB 0721.10-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà cao sản từ 1 – 14 ngày tuổi

VICB 0721.10-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà thịt từ 22 - 42 ngày tuổi

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị từ 1 - 5 tuần tuổi

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt - ngan đẻ

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt con từ 1 - 3 tuần tuổi

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo con từ tập ăn - 7 kg

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Hỗn hợp dành cho heo nái mang thai (từ khi phối giống đến 90 ngày)

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo con từ tập ăn - 7 kg

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt siêu nạc từ 40 - 70 kg

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà thịt từ 42 ngày tuổi đến xuất chuồng

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho cút đẻ từ 5 - 60 tuần tuổi

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Hỗn hợp dành cho vịt đẻ giống (từ 20 tuần đến loại)

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt từ 3 - 6 tuần tuổi

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt siêu nạc từ 15 kg - 30 kg

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang thai

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo thịt siêu nạc từ 12 kg đến 25 kg

VICB 0721-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

VICB 0721-23-C3 Thu hồi

Trang