[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà thịt (29-XC)

VICB 2067.10-10 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp mảnh cho gà thịt (1-28N)

VICB 2067.10-9 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn từ 10kg-25kg

VICB 2067.10-8 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn nái nuôi con

VICB 2067.10-7 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn nái mang thai

VICB 2067.10-6 Thu hồi
CÔNG TY TNHH USFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20 đến 70 kg

VICB 1693-23-C1-A2 Thu hồi
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN USFEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 20 đến 70 kg

VICB 2800-23-C1-A1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ trên 21 tuần tuổi

VICB 0555-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 15 kg đến 25 kg

VICB 0555-23-C3-T1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 30 kg đến dưới 60 kg

VICB 0555-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái mang thai

VICB 0555-23-C3 Thu hồi
Hộ nuôi cá tra Đoàn Ngọc Văn VietG.A.P

Cá tra

VietGAP-TS-13-08-89-0004 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn con từ tập ăn đến 15 kg

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà giống hậu bị

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt từ 30 kg đến xuất chuồng

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà đẻ giống bố mẹ

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt dạng viên cho lợn con từ tập ăn đến 10 kg

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt từ 20 kg đến 50 kg

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi

Trang