[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng mảnh cho gà lông màu từ 1-21 ngày

VICB 1991.10-9 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng mảnh cho gà lông màu từ 22- XB

VICB 1991.10-10 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho ngan vịt thịt từ 1-21 ngày

VICB 1991.10-11 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho ngan vịt thịt từ 22 ngày - XB

VICB 1991.10-12 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 10-30kg

VICB 1991.10-1 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 15-40kg

VICB 1991.10-2 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn lai tập ăn - 15kg

VICB 1991.10-3 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai lai kinh tế (viên, bột)

VICB 0666.10-13 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo từ 15 kg - 30 kg

VICB 0666.10-34 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hôn hợp dạng viên cho heo từ 30 kg - xuất chuồng

VICB 0666.10-35 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt con từ 01 -21 ngày tuổi

VICB 0666.10-20 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt từ 22 ngày tuổi - xuất bán

VICB 0666.10-21 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ thương phẩm

VICB 0666.10-22 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ giống

VICB 0666.10-23 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta, gà tàu, gà thả vườn từ 01 - 42 ngày tuổi

VICB 0666.10-14 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn tập ăn cho heo con từ 7 ngày tuổi đến 9 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-1 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta, gà tàu, gà thả vườn từ 43 ngày tuổi - xuất bán

VICB 0666.10-15 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn tập ăn cho heo con từ 9 kg đến 20 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-3 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà thịt từ 01 -21 ngày tuổi

VICB 0666.10-16 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 20 kg đến 50 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-5 Thu hồi

Trang