[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN ROCKY VIETNAM ISO 22000:2018

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức ăn bổ sung trong nuôi trồng thủy sản

VICB 2915.2-C2.1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN BTK VETTRACO Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 3502.10-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y RỒNG VÀNG Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 3508.10-C1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT PHARMACY Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 3503.10-C1 Thu hồi
Công ty Cổ phần LOTHAMILK ISO 22000:2018

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, thức uống thanh trùng

VICB 0855.2-C3-T Thu hồi
Công ty Cổ phần LOTHAMILK TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 - HACCP)

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, thức uống thanh trùng

VICB 0855.6-C2-T Thu hồi
CÔNG TY TNHH AUSTFEED BÌNH ĐỊNH Sản Phẩm

Đậm đặc cho heo thịt từ 15 kg - xuất chuồng/ Concentrated feed for porkers from 15 kg - marketable size

VICB 2374-23-C2 Thu hồi
Công ty CP Bê tông FICO PAN- UNITED ISO 9001:2015

Sản xuất bê tông thương phẩm

VICB 0912.1-C4 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN TST BÌNH ĐỊNH VietG.A.P trồng trọt

Lúa Đài Thơm 8

VICB 3413.9-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 8 - 25 kg

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 10 - 30 kg

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 10 - 30 kg

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 30 kg - xuất bán

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn nái chửa, nái hậu bị

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn nái nuôi con

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà trắng từ 1 - 14 ngày tuổi

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà trắng từ 15 - 42 ngày tuổi

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà màu từ 1 - 21 ngày tuổi

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà màu từ 22 - 42 ngày tuổi

VICB 3471-23-C1 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ALPHA VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho ngan, vịt từ 1 - 21 ngày tuổi

VICB 3471-23-C1 Thu hồi

Trang