[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN CON HEO VÀNG - FEED - UK Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho bò thịt

VICB 1708.10-21 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 10-30kg

VICB 1991.10-1 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 15-40kg

VICB 1991.10-2 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn lai tập ăn - 15kg

VICB 1991.10-3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn lai từ 15-30kg

VICB 1991.10-4 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn lai từ 30kg-XC

VICB 1991.10-5 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà trắng từ 1-14 ngày

VICB 1991.10-6 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà trắng từ 14-28 ngày

VICB 1991.10-7 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà trắng từ 29-XB

VICB 1991.10-8 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng mảnh cho gà lông màu từ 1-21 ngày

VICB 1991.10-9 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng mảnh cho gà lông màu từ 22- XB

VICB 1991.10-10 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho ngan vịt thịt từ 1-21 ngày

VICB 1991.10-11 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho ngan vịt thịt từ 22 ngày - XB

VICB 1991.10-12 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp -sản phẩm cao cấp cho trang trại -heo từ 15 kg -45 kg

VICB 0666.10-6 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà ta, gà tàu từ 01 ngày tuổi - xuất bán

VICB 0666.10-18 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 50 kg đến 70 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-7 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà ta, gà tàu, gà vỗ béo

VICB 0666.10-19 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 70 kg đến xuất chuồng (viên, bột)

VICB 0666.10-9 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai cao sản (viên, bột)

VICB 0666.10-11 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con cao sản (viên, bột)

VICB 0666.10-12 Thu hồi

Trang