[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra từ tập ăn đến 1,0 g/con/ Compound feed for Pangasiidae from weaning to 1,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô đồng trên 500,0 g/con/ Compound feed for anabas over 500,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra từ 1,1g đến 5,0 g/con/ Compound feed for Pangasiidae from 1,1g to 5,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá lóc từ tập ăn đến 5,0 g/con/ Compound feed for snakeheads from weaning to 5,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra từ 5,1g đến 20,0 g/con/ Compound feed for Pangasiidae from 5,1g to 20,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá lóc trên 5,0 g/con/ Compound feed for snakeheads over 5,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra từ 20,1g đến 200,0 g/con/ Compound feed for Pangasiidae from 20,1g to 200,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho ếch từ 10,1g đến 20,0 g/con/ Compound feed for frogs from 10,1 g to 20,0 g/frog

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra từ 200,1g đến 500,0 g/con/ Compound feed for Pangasiidae from 200,1g to 500,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho ếch từ 20,1g đến 500,0 g/con/ Compound feed for frogs from 20,1g to 500,0 g/frog

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra trên 500,0 g/con/ Compound feed for Pangasiidae over 500,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho ếch trên 500,0 g/con/ Compound feed for frogs over 500,0 g/frog

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá tra trên 501,0 g/con/ Compound feed for Pangasiidae over 501,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô phi, cá diêu hồng từ 20,1g đến 200,0 g/con/ Compound feed for Tilapia, Red Tilapia from 20,1g to 200,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho ếch từ 10,1g đến 20,0 g/con/ Compound feed for frogs from 10,1g to 20,0 g/frog

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô phi, cá diêu hồng từ 200,1g đến 500,0 g/con/ Compound feed for Tilapia, Red Tilapia from 200,1g to 500,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho ếch từ 20,1g đến 500,0 g/con/ Compound feed for frogs from 20,1 g to 500,0 g/frog

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM Sản Phẩm

Hồng trà Hương đào C2

FSI 3199-22-C1-T Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN ROCKY VIETNAM TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 - HACCP)

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức ăn bổ sung,
sản phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản

VICB 2915.6-C2 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN ROCKY VIETNAM ISO 22000:2018

Sản xuất và kinh doanh sản phẩm xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản

VICB 2915.2-C2.2 Thu hồi

Trang