[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI OHSAS 18001:2007

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 30 kg đến 60 kg

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 30 kg đến xuất chuồng

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 60 kg đến xuất chuồng

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 15 kg đến 30 kg

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo từ 30 kg đến 60 kg

VICB 2610-23-C1-A1 Đình chỉ
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con/

VICB 2307.10-11 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái mang thai

VICB 2307.10-10 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn thịt từ 30kg-XC

VICB 2307.10-09 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn thịt từ 15kg-30kg

VICB 2307.10-08 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho lợn siêu nạc từ 30kg-xuất chuồng/

VICB 2307.10-07 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 12kg-30kg

VICB 2307.10-06 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn từ tập ăn-12kg

VICB 2307.10-05 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 29 ngày-xuất bán

VICB 2307.10-15 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 15-28 ngày tuổi

VICB 2307.10-14 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà trắng từ 1-14 ngày tuổi

VICB 2307.10-13 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 22 ngày – xuất bán

VICB 2307.10-02 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 1- 21 ngày tuổi

VICB 2307.10-01 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ siêu trứng/

VICB 2307.10-16 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho vịt, ngan siêu thịt từ 22 ngày tuổi – xuất bán/

VICB 2307.10-04 Thu hồi
Công ty TNHH Liên Doanh Sao Vàng Việt - Úc Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan từ 1-21 ngày tuổi/

VICB 2307.10-03 Thu hồi

Trang