[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh lợn nái nuôi con/ Compound feed for lactation sows

VICB 0524.10-187 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 29 ngày tuổi - xuất bán/ Compound feed for duck from 29 days old to marketable size

VICB 0524.10-203 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho bò siêu thịt/ Compound feed for super beef cattle

VICB 0524.10-219 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ 7 ngày tuổi đến 15kg/ Compound feed for piglet from 7 days old to 15 kg

VICB 0524.10-235 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà mầu nuôi công nghiệp từ 1-28 ngày tuổi/ Complete compound feed for industrial colour chicken from 1 to 28 days old

VICB 0524.10-12 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ 31 - 60kg/ Compound feed for pig from 31 to 60 kg

VICB 0524.10-28 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị từ 5 - 18 tuần tuổi/ Compound feed for chickens from 5 to 8 weeks old

VICB 0524.10-44 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn ngoại siêu nạc từ 15 - 30kg/ High-grade compound feeds for super lean pig from 15 to 30 kg

VICB 0524.10-60 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ trứng từ 18 tuần tuổi đến kết thúc/ Compound feed for egg-laying chicken from 18 weeks old to marketable size

VICB 0524.10-76 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 13 - 36kg/ Compound feed for super lean pig from 13 to 36 kg

VICB 0524.10-92 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà mầu nuôi công nghiệp từ 1 - 28 ngày tuổi/ Complete compound feed for industrial colour chicken from 1 to 28 days old

VICB 0524.10-108 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn ngoại siêu nạc từ 30kg đến xuất bán/ High-grade compound feeds for super lean pig from 30 kg to marketable size

VICB 0524.10-124 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà mầu nuôi công nghiệp từ 29 - 60 ngày tuổi/ Complete compound feed for industrial colour chicken from 29 to 60 days old

VICB 0524.10-140 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn cái hậu bị và nái chửa/ Compound feed for gilt and pregnant sows

VICB 0524.10-156 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà mầu từ 61 ngày tuổi - xuất bán/ Complete compound feed for industrial colour chicken from 61 days old to marketable size

VICB 0524.10-172 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng cho bò thịt/ Complete compound feed for beef cattle

VICB 0524.10-188 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan chạy đồng vỗ béo/ Compound pellet feed for free-range fattening duck

VICB 0524.10-204 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 1 - 14 ngày tuổi/ Compound feed for super broiler chicken from 1 to 14 days old

VICB 0524.10-220 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn áp siêu từ 15 - 35kg/ Compound feed for pigs weighted from 15 to 35 kg

VICB 0524.10-236 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà J DABACO từ 1 - 20 ngày tuổi/ Compound feed for chicken J DABACO from 1 to 20 days old

VICB 0524.10-13 Thu hồi

Trang