[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH TACN đặc khu HOPE Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp thế hệ mới cho lợn từ 15 kg – 30 kg

VICB 0530-23-C3-A2 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan đẻ

VICB 2067.10-15 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan thịt (từ 22 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 2067.10-14 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cao cấp cho vịt, ngan con (từ 1-21 ngày tuổi)

VICB 2067.10-13 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho vịt, ngan thịt (22 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 2067.10-12 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà (1 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 2067.10-11 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho gà thịt (29-XC)

VICB 2067.10-10 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp mảnh cho gà thịt (1-28N)

VICB 2067.10-9 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn từ 10kg-25kg

VICB 2067.10-8 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn nái nuôi con

VICB 2067.10-7 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn nái mang thai

VICB 2067.10-6 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn thịt siêu nạc (từ 45kg-XC)

VICB 2067.10-5 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn thịt siêu nạc (từ 15-45kg)

VICB 2067.10-4 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn thịt (30-XC)

VICB 2067.10-3 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn choai (từ 15-30kg)

VICB 2067.10-2 Thu hồi
Công ty TNHH Nam Điền Sản Phẩm

Hỗn hợp viên cho lợn con tập ăn (Từ tập ăn - 15kg)

VICB 2067.10-1 Thu hồi
Hộ nuôi cá tra Đoàn Ngọc Văn VietG.A.P

Cá tra

VietGAP-TS-13-08-89-0004 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà hậu bị

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho lợn thịt từ 60 kg đến xuất chuồng

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H -VCN Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà đẻ

VICB 0562.10-23-C3 Thu hồi

Trang