[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà thịt từ 01 -21 ngày tuổi

VICB 0666.10-16 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 20 kg đến 50 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-5 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt từ 22 ngày tuổi - xuất bán

VICB 0666.10-17 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp -sản phẩm cao cấp cho trang trại -heo từ 15 kg -45 kg

VICB 0666.10-6 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà ta, gà tàu từ 01 ngày tuổi - xuất bán

VICB 0666.10-18 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 50 kg đến 70 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-7 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà ta, gà tàu, gà vỗ béo

VICB 0666.10-19 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 70 kg đến xuất chuồng (viên, bột)

VICB 0666.10-9 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai cao sản (viên, bột)

VICB 0666.10-11 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con cao sản (viên, bột)

VICB 0666.10-12 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai lai kinh tế (viên, bột)

VICB 0666.10-13 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo từ 15 kg - 30 kg

VICB 0666.10-34 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hôn hợp dạng viên cho heo từ 30 kg - xuất chuồng

VICB 0666.10-35 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt con từ 01 -21 ngày tuổi

VICB 0666.10-20 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt từ 22 ngày tuổi - xuất bán

VICB 0666.10-21 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ thương phẩm

VICB 0666.10-22 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ giống

VICB 0666.10-23 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta, gà tàu, gà thả vườn từ 01 - 42 ngày tuổi

VICB 0666.10-14 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Đông Á Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan thịt (cho vịt chạy đồng, vỗ béo)

VICB 0766.10-19 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Đông Á Sản Phẩm

Hỗn hợp đặc biệt cho lợn thịt (từ 60 kg-xuất chuồng)

VICB 0766.10-18 Thu hồi

Trang