[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 - 35 ngày/ Completed feed for colour chickens from 1 - 35 days

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 45 kg - xuất bán/ Completed feed for super-lean pigs from 45 kg - marketable size

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp dùng cho gà trắng từ 1 - 14 ngày/ Completed feed for white chickens from 1 - 14 days

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp dùng cho gà trắng từ 29 ngày - xuất bán/ Completed feed for white chickens from 29 days - marketable size

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 ngày - xuất bán/ Completed feed for colour chickens from 1 day - marketable size

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 36 ngày - xuất bán/ Completed feed for colour chickens from 36 days - marketable size

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô phi, cá diêu hồng từ 200,1g đến 500,0 g/con/ Compound feed for Tilapia, Red Tilapia from 200,1g to 500,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho ếch từ 20,1g đến 500,0 g/con/ Compound feed for frogs from 20,1 g to 500,0 g/frog

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô phi, cá diêu hồng trên 500,0 g/con/ Compound feed for Tilapia, Red Tilapia over 500,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho ếch trên 500,0 g/con/ Compound feed for frogs over 500,0 g/frog

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô đồng từ 10,1g đến 20,0 g/con/ Compound feed for anabas from 10,1g to 20,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô phi, cá diêu hồng từ 20,1g đến 200,0 g/con/ Compound feed for Tilapia, Red Tilapia from 20,1g to 200,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô đồng từ 20,1g đến 200,0 g/con/ Compound feed for anabas from 20,1g to 200,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô phi, cá diêu hồng từ 200,1g đến 500,0 g/con/ Compound feed for Tilapia, Red Tilapia from 200,1g to 500,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô đồng từ 200,1g đến 500,0 g/con/ Compound feed for anabas from 200,1g to 500,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô phi, cá diêu hồng trên 500,0 g/con/ Compound feed for Tilapia, Red Tilapia over 500,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô đồng trên 500,0 g/con/ Compound feed for anabas over 500,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô đồng từ 10,1g đến 20,0 g/con/ Compound feed for anabas from 10,1g to 20,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá lóc từ tập ăn đến 5,0 g/con/ Compound feed for snakeheads from weaning to 5,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho cá rô đồng từ 20,1g đến 200,0 g/con/ Compound feed for anabas from 20,1g to 200,0 g/fish

VICB 3145-23-C1-E Thu hồi

Trang