[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VĨNH PHÚ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái mang thai

VICB 2035.10-3 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VĨNH PHÚ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con

VICB 2035.10-4 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VĨNH PHÚ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt siêu nạc 30-60kg

VICB 2035.10-8 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VĨNH PHÚ Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt siêu nạc 15-30kg

VICB 2035.10-5 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà đẻ (từ 18 tuần trở lên)

VICB 2131.10-16 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn tập ăn (từ 7 ngày đến 15kg)

VICB 2131.10-1 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt, ngan con (từ 1 ngày đến 22 ngày)

VICB 2131.10-17 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc (từ 10kg đến 30kg)

VICB 2131.10-2 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt, ngan (từ 22 ngày đến xuất bán)

VICB 2131.10-18 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc (từ 15kg đến 40kg)

VICB 2131.10-3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt, ngan đẻ (từ 18 tuần trở lên)

VICB 2131.10-19 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn thịt siêu nạc (từ 40kg đến xuất chuồng)

VICB 2131.10-4 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho vịt, ngan đẻ hậu bị

VICB 2131.10-20 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn thịt trang trại (từ 15kg đến 30kg)

VICB 2131.10-5 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn thịt trang trại (từ 30kg đến xuất chuồng)

VICB 2131.10-6 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn thịt ( từ 20kg đến 45kg)

VICB 2131.10-7 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn thịt ( từ 30kg đến xuất chuồng)

VICB 2131.10-8 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn nái mang thai

VICB 2131.10-9 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn nái nuôi con

VICB 2131.10-10 Thu hồi
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Anh Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà trắng (từ 1 ngày đến 14 ngày)

VICB 2131.10-11 Thu hồi

Trang