[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 29 - 42 ngày tuổi/ Compound feed for super broiler chicken from 29 to 42 days old

VICB 0524.10-131 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn đặc biệt cho lợn con tập ăn/ Special compound feed for piglet

VICB 0524.10-147 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 43 ngày tuổi - xuất bán/ Complete compound feed for super broiler chicken from 43 days old to marketable size

VICB 0524.10-163 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn ngoại siêu nạc từ tập ăn đến 15kg/ Compound feed for super lean pig from practice eating to 15 kg

VICB 0524.10-179 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông mầu từ 1 ngày tuôi - xuất bán/ Compound feed for colour feather chicken from 1 days old to marketable size

VICB 0524.10-195 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ 35kg - xuất bản/ Compound feed for pig from 35 kg to marketable size

VICB 0524.10-211 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị từ 8 - 18 tuần tuổi/ Compound feed for chickens from 8 to 18 weeks old

VICB 0524.10-227 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái chửa/ Compound feed for pregnant sows

VICB 0524.10-243 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 43 ngày tuổi đến xuất bán/ Compound feed for super broiler chicken from 43 days old to marketable size

VICB 0524.10-4 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 28 ngày tuôi đến xuất bán/ Compound feed for duck from 28 days old to marketable size

VICB 0524.10-20 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 1 - 14 ngày tuổi/ Compound feed for super broiler chicken from 1 to 14 days old

VICB 0524.10-36 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho ngan, vịt thịt từ 48 ngày tuổi đến xuất bán/ Complete compound feed for duck from 48 days old to marketable size

VICB 0524.10-52 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 15 - 28 ngày tuổi/ Compound feed for super broiler chicken from 15 to 28 days old

VICB 0524.10-68 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho ngan, vịt thịt từ 1 ngày tuổi đến xuất bán/ Complete compound feed for duck from 1 days old to marketable size

VICB 0524.10-84 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà siêu thịt từ 29 - 42 ngày tuổi/ Complete compound feed for super broiler chicken from 29 to 42 days old

VICB 0524.10-100 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn đặc biệt cho lợn con tập ăn/ Special compound feed for piglet

VICB 0524.10-116 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 43 ngày tuổi đến xuất bán/ Compound feed for super broiler chicken from 43 days old to marketable size

VICB 0524.10-132 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho lợn con theo mẹ/ Special compound feed for breastfed piglets

VICB 0524.10-148 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà lông màu từ 1 - 30 ngày tuổi/ Complete compound feed for colour feather industrial chicken from 1 to 30 days old

VICB 0524.10-164 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ 16 - 30 kg/ Compound feed for pig from 16 to 30 kg

VICB 0524.10-180 Thu hồi

Trang