[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà mầu nuôi công nghiệp từ 61 ngày tuổi đến xuất bán/ Complete compound feed for industrial colour chicken from 61 day old to marketable size

VICB 0524.10-79 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn nái chửa và nái nuôi con/ Compound feed for pregnant and lactation sows

VICB 0524.10-95 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan vịt đẻ trứng/ Compound feed for egg-laying duck

VICB 0524.10-111 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn đực giống khai thác tinh/ Compound feed for boars producing sperm

VICB 0524.10-127 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 1-28 ngày tuổi/ Compound feed for duck from 1 to 28 days old

VICB 0524.10-143 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho bò thịt/ Compound feed for beef cattle

VICB 0524.10-159 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt, ngan thịt từ 29 ngày tuổi - xuất bán/ Complete compound feed for duck from 29 days old to marketable size

VICB 0524.10-175 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 29 - 42 ngày tuổi/ Compound feed for super broiler chicken from 29 to 42 days old

VICB 0524.10-191 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn con từ tập ăn đến 15kg/ Compound feed for piglet from weanning to 15 kg

VICB 0524.10-207 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 43 ngày tuổi - xuất bán/ Compound feed for super broiler chicken from 43 days old to marketable size

VICB 0524.10-223 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 15 - 40kg/ Compound feed for super lean pig from 15 to 40 kg

VICB 0524.10-239 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà mầu nuôi công nghiệp từ 61 ngày tuổi đến xuất bán/ Complete compound feed for industrial colour chicken from 61 days old to marketable size

VICB 0524.10-16 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn cái hậu bị và nái chửa/ Compound feed for gilt and pregnant sows

VICB 0524.10-32 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà mầu nuôi công nghiệp từ 61 ngày tuổi đến xuất bán/ Complete compound feed for industrial colour chicken from 61 days old to marketable size

VICB 0524.10-48 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn nái chửa và nái nuôi con/ Compound feed for pregnant and lactation sows

VICB 0524.10-64 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho ngan vịt đẻ trứng/ Compound feed for egg-laying duck

VICB 0524.10-80 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn đực giống khai thác tinh/ Compound feed for boars producing sperm

VICB 0524.10-96 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 1 - 28 ngày tuổi/ Compound feed for duck from 1 to 28 days old

VICB 0524.10-112 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho bò thịt/ Compound feed for beef cattle

VICB 0524.10-128 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 28 ngày tuôi đến xuất bán/ Compound feed for duck from 28 days old to marketable size

VICB 0524.10-144 Thu hồi

Trang