[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẮNG LỢI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt lông màu từ 43 ngày tuổi - xuất bán / Compound feed pellets (or powder, or pieces) for colour feathers chickens from 43 days old to marketable size

VICB 1659.10-3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẮNG LỢI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 15 – 30 kg / Compound feed pellets (or powder, or pieces) for colour feathers chickens from 01-21 days old

VICB 1659.10-4 Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẮNG LỢI Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo thịt từ 30 – 60 kg / Compound feed pellets (or powder, or pieces) for colour feathers chickens from 22-42 days old

VICB 1659.10-5 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà hậu bị từ 8 tuần - 18 tuần/ Compound pellet feed for pullet from 8 weeks to 18 weeks

VICB 1658.10-19 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo con từ tập ăn đến 7kg/ Compound pellet feed for piglet practicing to eat to 7kg

VICB 1658.10-1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà đẻ/ Compound pellet feed for egg-laying chicken

VICB 1658.10-20 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo con từ 7kg - 15kg/ Compound pellet feed for piglet from 7kg to 15 kg

VICB 1658.10-2 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan thịt từ 1 ngày - 28 ngày/ Compound pellet feed for duck from 1 day to 28 days

VICB 1658.10-21 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo siêu nạc từ 15kg - 30kg/ Compound pellet feed for super lean porkers from 15kg to 30kg

VICB 1658.10-3 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan thịt từ 29 ngày - xuất/ Compound pellet feed for duck from 29 days to marketable size

VICB 1658.10-22 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên đặc biệt cho heo siêu nạc từ 15kg - 30kg/ Special compound pellet feed for super lean porkers from 15kg to 30kg

VICB 1658.10-4 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng vịt, ngan thịt từ 1 ngày - xuất/ Compound pellet feed for duck from 1 day to marketable size

VICB 1658.10-23 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo siêu nạc từ 30kg - 60kg/ Compound pellet feed for super lean porkers from 30kg to 60kg

VICB 1658.10-5 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan đẻ/ Compound pellet feed for egg-laying duck

VICB 1658.10-24 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên đặc biệt cho heo siêu nạc từ 30kg - 60kg/ Special compound pellet feed for super lean porkers from 30kg to 60kg

VICB 1658.10-6 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt, ngan đẻ siêu trứng/ Compound pellet feed for super egg-laying duck

VICB 1658.10-25 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái mang thai/ Compound pellet feed for pregnant sow

VICB 1658.10-7 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng bột cho bò thịt/ Compound powder feed for beef cattle

VICB 1658.10-26 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái nuôi con/ Compound pellet feed for lactation sow

VICB 1658.10-8 Thu hồi
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG VẬT NUÔI PHÁP QUỐC Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo siêu nạc từ 60kg đến xuất/ Compound pellet feed for super lean porkers from 60kg to marketable size

VICB 1658.10-9 Thu hồi

Trang