[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 35kg - xuất bán/ Compound feed for super lean pig from 35 kg to marketable size

VICB 0524.10-215 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ/ Compound feed for egg-laying duck

VICB 0524.10-231 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà vàng thả vườn từ 31 ngày tuổi đến xuất bán/ Compound feed for yellow free-range chicken from 31 days old to marketable size

VICB 0524.10-8 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho lợn con tập ăn/ Compound feed for piglet

VICB 0524.10-24 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông mầu từ 1 - 42 ngày tuổi/ Compound feed for colour feather chicken from 1 to 42 days old

VICB 0524.10-40 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn ngoại siêu nạc từ tập ăn đến 15kg/ Compound feed for super lean pig from practice eating to 15 kg

VICB 0524.10-56 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông mầu nuôi công nghiệp từ 31 ngày tuổi đến xuất bán/ Compound feed for industrial colour feather chicken from 31 days old to marketable size

VICB 0524.10-72 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn thịt từ 16 - 30kg/ Complete compound feed for pig from 16 to 30 kg

VICB 0524.10-88 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà vàng thả vườn từ 1 ngày tuổi đến xuất bán/ Compound feed for yellow free-range chicken from 1 days old to marketable size

VICB 0524.10-104 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn từ 30kg đến xuất bán/ Compound feeds for pig from 30 kg to marketable size

VICB 0524.10-120 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà vàng thả vườn từ 30 ngày tuổi đến xuất bán/ Compound feed for yellow free-range chicken from 30 days old to marketable size

VICB 0524.10-136 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn thịt từ 31 - 60kg/ Compound feed for pig from 31 to 60kg

VICB 0524.10-152 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà hậu bị/ Complete compound feed for chickens

VICB 0524.10-168 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn siêu nạc từ 12 - 36kg/ High-grade compound feed for super lean pig from 12 to 36 kg

VICB 0524.10-184 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông mầu từ 22 - 42 ngày tuổi/ Compound feed for colour feather chicken from 22 to 42 days old

VICB 0524.10-200 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn siêu nạc từ 30kg - xuất bán/ Compound feed for super lean pig from 30 kg to marketable size

VICB 0524.10-216 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 1 - 28 ngày tuổi/ Compound feed for duck from 1 to 28 days old

VICB 0524.10-232 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị từ 5 - 18 tuần tuổi/ Compound feed for chickens from 5 to 8 weeks old

VICB 0524.10-9 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn ngoại siêu nạc từ tập ăn đến 15kg/ Compound feed for super lean pig from practice eating to 15 kg

VICB 0524.10-25 Thu hồi
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông mầu từ 42 ngày tuổi đến xuất bán/ Compound feed for colour feather chicken from 42 days old to marketable size

VICB 0524.10-41 Thu hồi

Trang