[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà đẻ hậu bị từ 7 tuần - 19 tuần/ High-grade compound feed for reserve hens from 7 weeks old - 19 weeks old

VICB 1934.10-20 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 20kg - 50kg/ High-grade compound feed for super lean pig from 20 kg - 50 kg

VICB 1934.10-5 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho gà đẻ tỷ lệ ≥ 85%/ High-grade compound feed for laying hens ≥ 85%

VICB 1934.10-21 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn siêu nạc từ 50kg - xuất bán/ High-grade compound feed for super lean pig from 50 kg - marketable size

VICB 1934.10-6 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho vịt, ngan con từ 01 - 21 ngày/ High-grade compound feed for duckling from 01-21 days old

VICB 1934.10-22 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn con từ 20kg - 40kg/ High-grade compound feed for piglet from 20 kg - 40 kg

VICB 1934.10-7 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho vịt, ngan thịt từ 22 - 42 ngày/ High-grade compound feed for duck from 22-42 days old

VICB 1934.10-23 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho lợn thịt trên 40kg/ High-grade compound feed for porker over 40 kg

VICB 1934.10-8 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dùng cho vịt, ngan từ 01 ngày tuổi đến xuất bán/ High-grade compound feed for duck from 01day old to marketable size

VICB 1934.10-24 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI BÌNH MINH Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu từ 1 - 21 ngày tuổi

VICB 1916.10-4 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI BÌNH MINH Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu từ 22 - 42 ngày tuổi

VICB 1916.10-5 Thu hồi
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI BÌNH MINH Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà thịt lông màu từ 43 ngày tuổi – xuất chuồng

VICB 1916.10-6 Thu hồi
CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT EH HÀ TÂY VIỆT NAM Điều kiện SX TĂCN

Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại

VICB 1934.10 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN VĂN TIÊN 3 VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0027 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN VĂN TIÊN 1 VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0026 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN VĂN TIÊN 2 VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0025 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN 26/3 VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0024 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN TRỰC THANH (NHÓM 3) VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0043 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN 10 - NHÓM 1 VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0002 Thu hồi
NHÓM HỘ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO VIETGAP TẠI THÔN 9 (NHÓM 1) VietG.A.P

Chè búp tươi

VietGAP-TT-13-02-15-0004 Thu hồi

Trang