[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN CON HEO VÀNG - FEED - UK Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho heo thịt từ 15kg-45kg

VICB 1708.10-25 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CON HEO VÀNG - FEED - UK Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho vịt đẻ chạy đồng

VICB 1708.10-18 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CON HEO VÀNG - FEED - UK Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho vịt ngan từ 28 ngày-xuất

VICB 1708.10-19 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CON HEO VÀNG - FEED - UK Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp viên cho vịt ngan thịt từ 1 ngày - xuất

VICB 1708.10-20 Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN CON HEO VÀNG - FEED - UK Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp mảnh cho gà từ 1 - 21 ngày

VICB 1708.10-22 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho ngan vịt thịt từ 22 ngày - XB

VICB 1991.10-12 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 10-30kg

VICB 1991.10-1 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 15-40kg

VICB 1991.10-2 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn lai tập ăn - 15kg

VICB 1991.10-3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn lai từ 15-30kg

VICB 1991.10-4 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho lợn lai từ 30kg-XC

VICB 1991.10-5 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà trắng từ 1-14 ngày

VICB 1991.10-6 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà trắng từ 14-28 ngày

VICB 1991.10-7 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà trắng từ 29-XB

VICB 1991.10-8 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng mảnh cho gà lông màu từ 1-21 ngày

VICB 1991.10-9 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng mảnh cho gà lông màu từ 22- XB

VICB 1991.10-10 Thu hồi
Công ty Cổ phần Thương mại và Dinh dưỡng Nam Dương Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho ngan vịt thịt từ 1-21 ngày

VICB 1991.10-11 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn tập ăn cho heo con từ 7 ngày tuổi đến 9 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-1 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà ta, gà tàu, gà thả vườn từ 43 ngày tuổi - xuất bán

VICB 0666.10-15 Thu hồi
Công ty Liên doanh Dinh dưỡng Thủy sản Quốc tế Sản Phẩm

Thức ăn tập ăn cho heo con từ 9 kg đến 20 kg (viên, bột)

VICB 0666.10-3 Thu hồi

Trang