[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY CỔ PHẦN 7P ISO 9001:2015

Kinh doanh trà khô đóng gói

VICB 3006.1-C1 Đình chỉ
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cút thịt và cút hậu bị từ 1 - 35 ngày tuổi

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cút thịt và cút hậu bị từ 1 - 35 ngày tuổi

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cút thịt và cút hậu bị từ 1 - 35 ngày tuổi

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ

VICB 2451-23-C3 Thu hồi
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Long Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên nổi cho cá có vảy (giai đoạn trên 500 gr)

VICB 0613-23-C3-E Thu hồi
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 - 35 ngày/ Completed feed for colour chickens from 1 - 35 days

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 45 kg - xuất bán/ Completed feed for super-lean pigs from 45 kg - marketable size

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp dùng cho gà trắng từ 1 - 14 ngày/ Completed feed for white chickens from 1 - 14 days

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp dùng cho gà trắng từ 29 ngày - xuất bán/ Completed feed for white chickens from 29 days - marketable size

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 1 ngày - xuất bán/ Completed feed for colour chickens from 1 day - marketable size

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp cho gà lông màu từ 36 ngày - xuất bán/ Completed feed for colour chickens from 36 days - marketable size

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan đẻ siêu trứng/ Completed feed for super egg-laying ducks

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp cho vịt, ngan đẻ/ Completed feed for egg-laying ducks

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan từ 1 - 28 ngày/ Completed feed for ducks from 1 - 28 days

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp dùng cho vịt, ngan từ 29 ngày - xuất bán/ Completed feed for ducks from 29 days - marketable size

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 12 – 25 kg/ Completed feed for super-lean pigs from 12 - 25 kg

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ
CÔNG TY TNHH THỨC ĂN DINH DƯỠNG QUỐC TÊ NEW ZEALAND Sản Phẩm

Hỗn hợp dùng cho heo trại từ 12 - 30 kg/ Completed feed for farm pigs from 12 - 30 kg

VICB 3504-23-C1 Đình chỉ

Trang