[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH Nagu Việt Nam Sản Phẩm

Phân hữu cơ AGWELL

VICB 3073.10/25 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ thương phẩm

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Hỗn hợp dành cho vịt đẻ giống (từ 20 tuần đến loại)

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt siêu nạc vỗ béo từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt siêu nạc từ 30 kg - 60 kg

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo vỗ béo từ 60 kg - xuất chuồng

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt siêu nạc từ 15 kg - 30 kg

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt, vỗ béo

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu (từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt con từ 1 - 3 tuần tuổi

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt từ 3 - 6 tuần tuổi

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HIRO Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho lợn thịt từ 5kg đến xuất bán

VICB 2181-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HIRO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái mang thai

VICB 2181-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HIRO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho lợn nái nuôi con

VICB 2181-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HIRO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho lợn thị từ 15 – 30kg

VICB 2181-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HIRO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt đẻ trứng

VICB 2181-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HIRO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt đẻ trứng

VICB 2181-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HIRO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 1 – 21 ngày.

VICB 2181-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HIRO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho ngan, vịt thịt từ 22 ngày – xuất bán

VICB 2181-23-C2 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ HIRO Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 1 – 21 ngày

VICB 2181-23-C2 Đình chỉ

Trang