[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà con từ 1 - 21 ngày tuổi

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp Heo con 7 - 15 kg

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
Công ty TNHH Nagu Việt Nam Sản Phẩm

Phân hữu cơ AGWELL

VICB 3073.10/25 Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt từ 3 - 6 tuần tuổi

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt siêu nạc từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt - ngan đẻ

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
Công ty Cổ phần ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt con từ 1 - 3 tuần tuổi

VICB 0721-23-C3-A Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà hậu bị từ 0 - 8 tuần tuổi

VICB 1947-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà hậu bị từ 9 - 18 tuần tuổi

VICB 1947-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ thương phẩm (từ 18 tuần đến 40 tuần)

VICB 1947-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ thương phẩm (40 tuần tuổi trở lên)

VICB 1947-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt con từ 1 - 3 tuần tuổi

VICB 1947-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt từ 3 - 6 tuần tuổi

VICB 1947-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt siêu nạc từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng

VICB 1947-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

VICB 1947-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt - ngan đẻ

VICB 1947-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị từ 1 – 5 tuần tuổi

VICB 1947-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt - ngan đẻ

VICB 1947-23-C2 Thu hồi
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt siêu nạc từ 15 kg – 30 kg

VICB 1947-23-C2 Thu hồi

Trang