[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
Công ty TNHH Nagu Việt Nam Sản Phẩm

Phân hữu cơ AGWELL

VICB 3073.10/25 Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu (từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng)

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt con từ 1 - 3 tuần tuổi

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt từ 3 - 6 tuần tuổi

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ thương phẩm

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Hỗn hợp dành cho vịt đẻ giống (từ 20 tuần đến loại)

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt siêu nạc vỗ béo từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt siêu nạc từ 30 kg - 60 kg

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo vỗ béo từ 60 kg - xuất chuồng

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt siêu nạc từ 15 kg - 30 kg

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CHI NHÁNH HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA FEED Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt, vỗ béo

VICB 1627-23-C2-A Thu hồi
CÔNG TY CP BẢO NÔNG VIỆT Sản Phẩm

Thuốc trừ bệnh Bn-azopro 35SC

VICB 1701-38-C1-A Thu hồi
CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 65 kg đến xuất chuồng

VICB 2338-23-C1-E1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET Sản Phẩm

Thức ăn đậm đặc cho heo thịt từ tập ăn đến xuất chuồng

VICB 2338-23-C1-E1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cút hậu bị từ 1 đến 35 ngày tuổi

VICB 2338-23-C1-E1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ

VICB 2338-23-C1-E1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 15 kg đến 30 kg

VICB 2338-23-C1-E1 Đình chỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo siêu nạc từ 30 kg đến 65 kg

VICB 2338-23-C1-E1 Đình chỉ
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng Sản Phẩm

Nước sinh hoạt

VICB 1728.10-1 Thu hồi
CÔNG TY TNHH TACN VÀ NÔNG NGHIỆP EH VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dùng cho gà lông màu từ 30-60 ngày

VICB 1966-23-C2 Thu hồi

Trang