[ Danh sách chứng chỉ: Thu hồi - Đình chỉ ] [ Danh sách chứng chỉ hiệu lực ]
Tên khách hàng Tiêu chuẩn Phạm vi chứng nhận Số chứng chỉ Tình trạng
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho lợn nái mang thai

VICB 2498.10-1 Hiệu lực
CÔNG TY TNHH MTV CONTI VIỆT NAM Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng cho lợn nái nuôi con

VICB 2498.10-2 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

VICB 2451.10-8 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt dạng bột tập ăn heo con 7 ngày tuổi -7kg

VICB 2451.10-16 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt dạng bột heo con tập ăn từ 7kg – 20kg

VICB 2451.10-17 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng bột cho heo nái nuôi con

VICB 2451.10-18 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Dòng sản phẩm cao cấp dành cho trang trại heo từ tập ăn - 7kg

VICB 2451.10-19 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Dòng sản phẩm cao cấp dành cho trang trại heo từ 7kg – 20kg

VICB 2451.10-20 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà siêu thịt 1 – 21 ngày

VICB 2451.10-12 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Dòng sản phẩm cao cấp dành cho trang trại heo từ 45kg – bán

VICB 2451.10-21 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt 22 ngày – bán

VICB 2451.10-13 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

VICB 2451.10-22 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh cho gà ta, gà tàu 1 ngày tuổi – bán

VICB 2451.10-14 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp tập ăn cao cấp dành cho trang trại heo con từ tập ăn – 20kg

VICB 2451.10-23 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Hỗn hợp dạng viên cho gà ta, gà tàu, gà vỗ béo

VICB 2451.10-15 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 25kg – 55kg

VICB 2451.10-25 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt tập ăn heo con từ 7 ngày tuổi - 7kg

VICB 2451.10-1 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo thịt từ 20kg – 45kg

VICB 2451.10-26 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo con tập ăn từ 7kg – 20kg

VICB 2451.10-2 Hiệu lực
CTY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI RICO HẬU GIANG Sản Phẩm

Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 55kg đến xuất chuồng

VICB 2451.10-27 Hiệu lực

Trang

XLSXLS